Impressum

Właściciel: pan Thomas Lux

"LeLux" Thomas Lux

11-730 Mikolajki, ul. Okrezna  3
Polska

NIP 7393860452, REGON 281498491

tel.:  + 48 663 515 001

www.villa-lelux.com
info@villa-lelux.com

Inspektor ochrony danych:

pan Thomas Lux

Odpowiedzialny na treść strony internetowej:

pan Thomas Lux

Projekt graficzny, realizacja i nadzór:

WHITEVISION CORPORATE DESIGN www.whitevision.de

Aktualności na blogu: blog.whitevision.de

Copyright:

© iStockphoto.com/mskorpion
© iStockphoto.com/MikhailZykov
© iStockphoto.com/puchan

© Nikolai Sorokin, fotolia.com
© Eiskönig, fotolia.com

Picture (Silhouetten am Wasser): © MikhailZykov, source: iStockphoto
Picture (Steg am See): © mskorpion, source: iStockphoto
Picture (See mit Booten): © pucha, source: iStockphoto
Picture (gedeckter Tisch): © Nikolai Sorokin, source: Fotolia
Picture (Papierstapel): © Mike Richter, source: Fotolia

 

Odpowiedzialność za treść
Staramy się, aby nasze teksty były zawsze aktualne, kompletne i prawidłowe pod względem treści, jednakże nie możemy tego zagwarantować.  

Zgodnie z § 7 uts. 1 TMG – niemieckiej ustawy telemedialnej – jesteśmy jako oferenci usług na ogólnych zasadach ustawowych odpowiedzialni za własne treści na naszych stronach.

Nie jesteśmy jednak zobowiązani do nadzorowania obcych informacji przekazywanych nam lub zapisanych w pamięci (§§ 8-10 TMG). Gdy dowiadujemy się, że naruszają prawo, to je natychmiast usuwamy. Odpowiedzialność w tym zakresie powstaje dopiero od momentu, gdy dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa.

Wyłączenie odpowiedzialności

Nasze strony zawierają linki do innych stron internetowych osób i firm trzecich. Nie mamy żadnego wpływu na treść tych stron. Za informacje zawarte na tych stronach odpowiedzialny jest zawsze ich każdorazowy oferent lub operator, dlatego odnośnie tych stron niczego nie możemy zagwarantować, ani przyjąć odpowiedzialności za ich treść.

Te cudze strony internetowe czytamy, zanim zainstalujemy linki i wtedy sprawdzamy, czy nie naruszają prawa. Wiemy zatem, że w momencie zainstalowania linków nie zawierały niczego, co mogłoby pozwolić rozeznać jakiekolwiek naruszenia prawa. Jednak nie jesteśmy w stanie ciągle sprawdzać wszystkich treści tych stron, jeżeli nie mamy konkretnych wskazówek na ewentualne naruszenia przepisów prawnych. Gdy dowiadujemy się o takich naruszeniach, to natychmiast usuwamy odpowiednie linki.

Prawa autorskie

Zawarte na tych stronach informacje tekstowe, rysunkowe i fotograficzne, sporządzone przez jej operatorów, są chronione niemieckim prawem autorskim. Treści będące dziełem osób trzecich zawierają odpowiednie oznakowania. Powielanie, przerabianie i rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju wymaga pisemnej zgody autora, poza przypadkami określonymi w prawie autorskim. Kopiowanie tych stron jest dopuszczalne wyłącznie do użytku prywatnego, natomiast kopiowanie do celów komercyjnych jest zabronione.

Oświadczenie odnośnie ochrony danych

Lelux Team bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony danych osobistych Państwa i przestrzegamy ściśle reguł określonych w ustawach o ochronie tych danych. Pytamy o te dane na naszych stronach tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne ze względów technicznych. Nigdy nie sprzedajemy danych, nigdy też nie przekazujemy ich żadnym innym podmiotom.

W dalszym ciągu niniejszego oświadczenia informujemy, jak chronimy dane oraz o jakie dane i z jakich względów pytamy:

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej
Lelux Team zapisuje automatycznie w swoich Server Log Files te informacje, które przekazuje nam browser Państwa. Są to następujące informacje:

• typ browsera /wersja browsera
• stosowany system operacyjny
• strona referencyjna URL (strona, którą oglądaliście Państwo bezpośrednio przedtem)
• hostname komputera, który nawiązuje kontakt z naszą stroną (adres IP)
• data i godziny wysłania zapytania przez serwer

Nie jesteśmy w stanie przyporządkować tych danych do konkretnych osób. Nie łączymy też tych danych z danymi otrzymywanymi z innych źródeł, w poza tym kasujemy je po analizie.

Nie zbieramy żadnych danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, numer telefonu lub adres mailowy, chyba że Państwo dobrowolnie nam te dane udostępnicie, na przykład przy rejestracji lub gdy zwracacie sią do nas z zapytaniem i podajecie, na jaki adres możemy odpowiedzieć.

Korzystanie z danych osobowych

Gdy udostępniacie nam Państwo swoje dane osobowe, to korzystamy z nich wyłącznie w tym celu, który był Państwu znany przed udostępnieniem i dla którego zgodziliście się Państwo udostępnić nam te dane. Zachowujemy je tak długo, jak to jest konieczne do realizacji celu udostępnienia lub zgodne z przepisami ustawy.

Cookies

Na naszych stronach internetowych nie stosujemy z zasady żadnych cookies. Tylko w wyjątkowych wypadkach stosowane są tzw.„Session-Cookies”, które po zakończeniu wizyty są automatycznie wymazywane. Cookies nie zawierają wirusów i nigdy, w żadnym wypadku nie mogą uszkodzić komputera.

Zabezpieczenia i ochrona danych

Dane osobowe Państwa są zapisywane przy zastosowaniu wszelkich możliwych zabezpieczeń technicznicznych i administracyjnych, uniemożliwiających dostęp do nich przez osoby lub firmy trzecie. Przy komunikacji mailowej nie można zagwarantować pełnego bezpieczeżStwa danych, dlatego w przypadku konieczniści przekazania informacji poufnych zalecamy raczej korzystanie z usług poczty.

Prawo uzyskania informacji

Każda osoba ma prawo otrzymania na żądanie w każdej chwili wszystkich zarejestrowanych danych odnośnie jej osoby. Ma także prawo do wprowadzenia odpowiednich zmian do tych danych lub do żądania zupełnego wykasowania tych danych. Dane muszą być wykasowane na żądanie osoby, której dotyczą, chyba, że sprzeciwiają się temu uregulowania ustawowe. Macie Państwo także prawo do odwołania w każdej chwili udzielonego wcześniej zezwolenia na korzystanie ze swych danych osobowych. W tym wypadku prosimy o zwrócenie się do nas na adres info@villa-lelux.com.

Zapis oglądanych stron

Program Google Analytics jest usługą oferowaną przez Google Inc. („Google“). Ten program korzysta z tzw. „Cookies“, czyli plików tekstowych, zawierających adresy odwiedzanych stron, zapisywane w komputerze osoby oglądającej te strony i umożliwiających następnie analizę korzystania przez daną osobę ze stron internetowych. Informacje zbierane przez cookies odnośnie oglądalności stron internetowych (włącznie z adresem IP osoby oglądającej, który jednak jest wymazany metodą _anonymizeIp() tak, że nie można go przypisać do konkretnej osoby) są przekazywane na serwer Google do USA i tam zapisywane w pamięci komputera. Google korzysta z tych informacji do analizowania zachowań uczestników internetu odnośnie korzystania z poszczególnych stron internetowych i sporządzania raportów dla operatorów stron internetowych odnośnie oglądalności ich stron oraz do wykonywania innych usług związanych z informacjami na temat korzystania z internetu. Google przekazuje także te informacje ewentualnie osobom/firmom trzecim, o ile jest to przepisane ustawowo lub o ile te osoby/firmy trzecie przetwarzają te informacje dla Google. Jednak Google w żadnym wypadku nie połączy adres IP żadnej osoby z innymi posiadanymi przez Google danymi. Poza tym każda osoba może zapobiec instalacji cookies przez odpowiednie ustawienia na swoim komputerze w programie swego browsera. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że wówczas być może nie będą dostępne wszystkie funkcje oglądanych stron internetowych. Korzystanie z tej strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych uzyskanych przez Google w opisany wyżej sposób i w opisanych wyżej celach.

Można jednak przez odpowiednie ustawienia browsera sprzeciwić się podawaniu swoich danych do Google-Analytics w przyszłości, te ustawienia polegają na deaktywacji  Add-on (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Aktualizowano dnia 24.04.2013 roku